Göm meny

Industriell reglerteknik: Laborationer

Konceptet "Självständiga laborationer"

I kursen ingår tre laborationer

som till stora delar utförs på egen hand i Laboteket (B-huset, ing 27, C-korridoren) eller i någon av universitetets datorsalar. Varje laboration inleds med ett (obligatoriskt) introduktionstillfälle och avslutas med någon form av redovisning. Mellan dessa båda assistentledda tillfällen står Laboteket och datorsalarna till förfogande för självständigt laborerande. Huvuddelen av laborationsarbetet kommer alltså att utföras på egen hand, men det kommer att finnas resurstillfällen där man kan ställa frågor och få hjälp med eventuella problem som har uppstått.

Syftet med denna, till stora delar självständiga, laborationsform är att minska tidspressen och den styrda inlärningen som är vanlig vid mer traditionella laborationer och att möjliggöra ett djupare lärande och mer kreativitet.

Anmälan till laborationer

Laborationsanmälningen görs via Anmälan i kursrummet i Lisam.

Kontaktperson

Ansvarig för labschemat är Jakob Åslund.


Lab 1: Styrning av legofabrik


Legobil

I laboration 1 ska man programmera en legobilsfabrik så att den automatiskt bygger legobilar. I denna tillämpning är alla mät- och styrsignaler binära och målet är att med hjälp av standardmetoder för sekvensstyrning konstruera ett robust och överskådligt styrprogram som möjliggör en enkel felsökning.

Laboration 1 utförs i grupper om 2 personer. Vid första labtillfället fås en kort genomgång av legofabriken. Det förutsätts att ni har gjort hemuppgifterna i labkompendiet innan detta tillfälle. Arbetet utförs sedan på egen hand och redovisas ungefär en vecka senare.

Vid redovisningen ska ni demonstrera att ert styrprogram uppfyller kravspecifikationen i labkompendiet. Ni ska också implementera ett fel i någon annan grupps styrprogram samt klara av att hitta ett fel i ert eget.

Vid anmälan till laboration 1 bestämmer man vilken delfabrik (A eller B) man ska programmera. I Laboteket finns det 6 fabrikshalvor (1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B) för 2 laboranter, dvs varje laborationsklass kan ha max 12 laboranter.

Mer detaljerad information om laboration 1.

Lab 2: Inställning och implementering av PID-regulatorer med framkoppling


I laboration 2 är målet att implementera en PID-regulator med framkoppling från referenssignalen och en del annan funktionalitet i programkod samt att göra en god inställning av regulatorparametrarna. Det första labtillfället är ett introduktionstillfälle i datorsal och därefter har ni en vecka på er att lösa labuppgifterna innan redovisningstillfället i Laboteket.

Regulatorimplementeringen sker i matlabkod och vid redovisningen utvärderas den resulterande regulatorn på en av de tre labprocesserna vattentank, DC-motor och vindflöjel. Vid redovisningen ska ni kunna visa och förklara hur er regulator fungerar vid styrsignalmättning och modomkopplingar samt hur ni har ställt in regulatorparametrarna för den aktuella processen. Vidare ska ni även kunna demonstrera de eventuella fördelarna med framkopplingen.

Vid anmälan till laboration 2 bestämmer man vilket system som man ska arbeta med.

Filer till lab 2: lab2.zip


Lab 3: Modellbaserad prediktionsreglering av destillationskolonn


I laboration 3 används modellbaserad prediktionsreglering (MPC) för övergripande reglering av en (simulerad) industriprocess. Syftet är att visa hur man på detta sätt kan öka effektiviteten i en anläggning och samtidigt garantera att vissa bivillkor blir uppfyllda. Vinsterna med detta tillvägagångssätt kan vara stora, både vad det gäller ekonomi, miljö och säkerhet. Laboration 3 inleds med ett introduktionstillfälle och därefter har ni ungefär en vecka på er att lösa labuppgifterna. Redovisningen sker i form av en skriftlig rapport.

Filer till lab 3: lab3.zipInformationsansvarig: Martin Enqvist
Senast uppdaterad: 2023-03-20